Monday, 5 December 2011

KATA GANTI NAMA

A ) Kata Ganti Nama Diri terbahagi kepada tiga jenis:
1. Kata Ganti Nama Diri Pertama
    :saya, aku, hamba, patik, beta, hambakami dan kita.
2. Kata Ganti Nama Diri Kedua
   : awak, anda, engkau, kamu, tuanku, tuan, puan, saudara,     
     saudari, tuan hamba, kalian dan kamu semua.  
3. Kata Ganti Nama Diri Ketiga
    :   dia, ia, -nya, beliau, baginda dan mereka.  
B ) Kata Ganti Nama Tunjuk terbahagi kepada dua jenis:
1. Benda / barang: ini dan itu.
2. Cara / perkara / keadaan: begini, begitu dan demikian.
C ) Kata Ganti Nama Arah: sini, situ dan sana.
D ) Kata Ganti Nama Tak Tentu terbahagi kepada 4 jenis:
1. Benda  : apa-apa                   3. Masa: bila-bila
2. Tempat: mana-mana             4. orang: sesiapa, siapa-siapa
E ) Kata Ganti Nama Tanya
      : siapakah, bilakah, mengapakah, apakah, di manakah, ke   
        manakah, dari manakah, berapakah dan bagaimanakah.

No comments:

Post a Comment