Saturday, 10 December 2011

KATA HUBUNG

Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan perkataan, frasa dan ayat. 

Terdapat dua jenis kata hubung :

1.  Kata Hubung Gabungan
     - Menghubungkan dua klausa atau lebih yang setara sifatnya.
 • dan : Menambahkan subjek atau predikat dalam sesuatu ayat.
 • atau : Menunjukkan sesuatu pilihan.
 • tetapi : Menunjukkan maksud yang berlawanan.
 • lalu : Menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut
 • sambil : Menunjukkan sesuatu perbuatan dilakukan pada msa yang sama.
 • kecuali / melainkan : Menunjukkan pengecualian
2. Kata Hubung Pancangan  
    - Menghubungkan ayat kecil pada ayat induk yang tidak                   setara sifatnya.
 • yang : Menghubungkan ayat kecil pada ayat induk yang tidak setara sifatnya.
 • kerana : Menjelaskan sesuatu maksud atau tujuan.
 • supaya / agar : Menunjukkan tujuan sesuatu perbuatan.
 • jika / jikalau / kalau : Menerangkan sesuatu syarat.
 • meskipun / sungguhpun / walaupun : Menunjukkan makna yang bertentangan atau berlawanan.
 • selepas / setelah : Menunjukkan sesuatu yang sudah berlaku atau dilakukan kemudian.
 • hingga / sehingga : Menunjukkan maksud sampai pada sesuatu keadaan.
 • sewaktu / semasa / ketika / tatkala : Menunjukkan maksud "pada masa".  

No comments:

Post a Comment